Shëndeti në radhë të parë

Anti-Mumps Virus IgM Abs.