Shëndeti në radhë të parë

Wail Felix (POX-9) Rikeciosa