Shëndeti në radhë të parë

Echinococcus granulosus IgG