Shëndeti në radhë të parë

Antistreptolizina (ASO)