Shëndeti në radhë të parë

IGF-BP3 - Insulin Like Growth
Factor Binding Protein 3