Shëndeti në radhë të parë

Anti-Parvovirus B19 IgM Abs.