Shëndeti në radhë të parë

Wrighti (Brucela Abortus + Melitensis)