Shëndeti në radhë të parë

rT3 ( Reverse Triiodothyronine )