Shëndeti në radhë të parë

MalariaTotal (P.f,P.v,Pm,P.o)