Shëndeti në radhë të parë

Fibrinogjeni (Coagulometer )